AdviezenRisico analyses

[module-403]

 • Risico analyses

 • Uitvoering/toetsing arbo RI&E
 • RI&E arbeidsmiddelen
 • RI&E gevaarlijke stoffen
 • RI&E lawaai
 • RI&E fysieke belasting

De arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om de gevaren, die zijn verbonden met de werkzaamheden in hun organisatie, te inventariseren en te evalueren.
Dat wil zeggen dat elke organisatie de risico’s van het werk voor de gezondheid van de werknemers, moet inventariseren en evalueren. 

Ondernemen is risico’s lopen

Een ondernemer loopt risico’s; dat weet u als geen ander. Het product waarin u investeert moet aanslaan, uw klanten moeten betalen, er moet niet ingebroken worden in uw bedrijf. Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, verdient u er met uw personeel een aardige boterham mee.

Kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en uw materieel?

Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s!

Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij. Zo kunt u ze gericht aanpakken! 

U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids) risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Dus ook het financiële risico.

De RI&E is VERPLICHT voor iedere ondernemer met personeel! 

Een RI&E is belangrijk. Zo belangrijk dat de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel: Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleert hier dan ook op. Ook steeds meer verzekeraars verplichten een RI&E.

Een RI&E zelf doen

Er zijn tal van branchespecifieke methodieken (www.RIE.nl) om een RI&E zelf uit te voeren. Een gecertificeerde kerndeskundige moet dan nog wel toetsen op betrouwbaarheid en volledigheid: de RI&E-toets. Onder bepaalde voorwaarden hoeft de werkgever met minder dan 25 medewerkers de RIE niet te laten toetsen.

Op www.RIE.nl wordt een goedgekeurde erkende RI&E aangegeven met onderstaand icoontje:

 

 

Wel een toets

Heeft de RI&E geen erkenning en wordt er meer dan 40 uur arbeid per week verricht, dan moet altijd een toets worden ondergaan. Dit is een toets door een kerndeskundige met bedrijfsbezoek. Arbo Portaal Bouw heeft de beschikking over dergelijke kerndeskundigen die de toetsing van uw RI&E kunnen verzorgen. Een toets bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Doornemen van de door de klant opgestelde RI&E inclusief plan van aanpak;
 • Gesprek met de uitvoerder van de RI&E;
 • Toetsende rondgang op locatie;
 • Toetsingsrapport.

Geen toets

Heeft de organisatie minder dan 25 medewerkers en wordt gebruik gemaakt van een RI&E met erkenning of wordt er minder dan 40 uur per week arbeid verricht, dan is een RI&E-toets niet noodzakelijk. 

Moet u uw RI&E laten toetsen?
Moet u uw RI&E laten toetsen?De RI&E uitbesteden?

Wanneer uw bedrijf geen tijd en/of kennis heeft over de uitvoering van de RI&E, kan Arbo Portaal Bouw die uitvoeren. Wij zijn gespecialiseerd in de uitvoering. Deze bestaat uit de volgende stappen:

 • Gesprek met de arboverantwoordelijke persoon of personen binnen de organisatie; 
 • Gesprekken met medewerkers;
 • Rondgang op de locatie(s) en indien van toepassing enkele projectlocaties;
 • Rapportage: De knelpunten worden in matrix-vorm gerapporteerd. Per knelpunt wordt een risico-klasse en een aanbeveling gegeven. Wanneer de kolommen daarachter worden aangevuld (te nemen maatregel, verantwoordelijke, uitvoeringsdatum en datum daadwerkelijk gereed) ontstaat een plan van aanpak. De rapportage wordt daarom naast hard-copy ook als Word-bestand aangeboden. 
 • Beoordeling van het door u opgestelde plan van aanpak. 

 

Sinds de nieuwe Machinerichtlijn 2010 van kracht is, moeten alle installaties en machines voldoen aan nieuwe eisen. Er is veel veranderd door de nieuwe Machinerichtlijn, vooral bij niet zelfstandig werkende machines. De werkgever is aansprakelijk voor het ter beschikking stellen van veilige machines en installaties, ook bij zelfbouw, ombouw en samenbouw van machines en installaties. Het is dus de taak van de werkgever om machines veilig en legaal te maken en te houden.

Met een verdiepende RI&E arbeidsmiddelen richt u zich specifiek op het in kaart brengen van de arbeidsrisico’s van installaties en machines/apparatuur. Onze veiligheidskundigen zijn zeer bedreven in het uitvoeren van een RI&E arbeidsmiddelen.

 

De  Nederlandse  overheid  heeft  de  taak  om  de  gezondheid  en  de veiligheid van werknemers en overige burgers te beschermen tegen diverse gevaren. Daartoe zijn er verschillende wetten, regels, normen en richtlijnen opgesteld waaraan iedereen moet voldoen.

De Arbowet vormt in Nederland het belangrijkste uitgangspunt voor de  bescherming  van  werknemers  tegen  gevaarlijke  stoffen.  Daarin zijn de meeste regels opgenomen voor het opslaan van of het werken met gevaarlijke stoffen en voor het beperken van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. 

Artikel 4.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) geeft als algemeen principe de volgende verplichtingen voor de werkgever:

 • De  werkgever  moet  een  inventarisatie  maken  en  registratie  bijhouden  van  de  gevaarlijke  stoffen  die  in  de  werkomgeving  aanwezig kunnen zijn.
 • Voorts moet de werkgever een beoordeling (doen) uitvoeren van de  blootstelling  aan  gevaarlijke  stoffen.  Dat  kan  door  metingen van de stoffen, maar de beoordeling mag ook uitgevoerd zijn op basis van schattingsmodellen en expertise van een adviseur.
 • De beoordeling van de blootstelling moet zo nodig worden aangevuld met een meting van de mogelijke effecten.
 • Op basis van de beoordeling van de blootstelling moet de werkgever maatregelen treffen om schadelijke gevolgen te voorkomen. 
 • Bij het treffen van maatregelen moet de ‘arbeidshygiënische strategie’ worden gevolgd.

De arbeidshygiënische strategie legt de volgorde vast die bij het nemen van maatregelen moet worden aangehouden. Dat houdt in dat maatregelen aan de bron voorrang hebben boven andere maatregelen, vervolgens gaan collectieve maatregelen (technisch en organisatorisch) boven individueel gerichte maatregelen. 

Bij gevaarlijke stoffen betekent dat voor een bedrijf:

 1. Waar mogelijk moet het gevaar worden geëlimineerd door gevaarlijke stoffen te vervangen door niet gevaarlijke stoffen.
 2. Als dat niet kan, moeten zo mogelijk andere bronmaatregelen worden getroffen (kies gesloten systemen en installaties, veilige werkprocessen, uitrusting en materialen) om de blootstelling te voorkomen of te beperken.
 3. Als dat niet afdoende is, komen collectief gerichte, technische en/of organisatorische maatregelen in aanmerking om het aantal blootgestelde werknemers te verminderen.  Technische maatregelen zijn bijvoorbeeld: afscherming van de bron, toepassing van bronafzuiging, ruimtelijke ventilatie en dergelijke. Organisatorische maatregelen zijn bijvoorbeeld het scheiden van werklocaties of zorgen dat andere werkzaamheden niet gelijktijdig worden uitgevoerd met werk waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen.
 4. Als laatste in de rangorde komen individueel gerichte maatregelen in aanmerking (werkvoorschriften en persoonlijke beschermingsmiddelen).

Met een verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen richt u zich specifiek op het in kaart brengen van de arbeidsrisico’s van het gebruik van gevaarlijke stoffen. Onze arbeidshygiënisten zijn zeer bedreven in het uitvoeren van een dergelijke RI&E.

 

In de verdiepende RI&E ten aanzien van geluid, gaat het in de eerste plaats om het beoordelen en het meten van de lawaaibelasting en vervolgens om het beperken van de geluidsbronnen en de blootstelling aan lawaai. Ook als geen blootstelling aan lawaai voorkomt, wordt dit in de RI&E vastgelegd.

Op elke werkplek moet het geluidsniveau beoordeeld en eventueel gemeten worden, zodat kan worden vastgesteld waar en in welke mate werknemers aan schadelijk geluid worden blootgesteld. 

Bij het beoordelen en meten van het geluidsniveau is het van belang om niet alleen te kijken naar de medewerkers die het lawaai produceren, maar ook naar alle medewerkers die in de directe omgeving hiervan werken. Ook zij worden immers aan hetzelfde geluid blootgesteld. Hiervoor is de inzet van een deskundige nodig. 

Met een verdiepende RI&E geluid richt u zich specifiek op het in kaart brengen van de arbeidsrisico’s van het werken in lawaaiige omstandigheden. Onze arbeidshygiënisten zijn zeer bedreven in het uitvoeren van een dergelijke RI&E.

Veel werknemers in de bouwnijverheid voeren lichamelijk zwaar werk uit. Onder lichamelijke belasting wordt verstaan:

 • Werkhouding: de lichamelijke houding van de werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werk; hoe staat of zit iemand.
 • Bewegingen die de werknemer maakt tijdens het uitvoeren van zijn werk.
 • Kracht die de werknemer moet zetten bij het uitvoeren van zijn werk, bijvoorbeeld tillen, dragen of het op een andere manier verplaatsen of ondersteunen van lasten.

In de verdiepende RI&E ten aanzien van fysieke belasting, gaat het in de eerste plaats om het beoordelen van fysieke belastende werkzaamheden en vervolgens om het beperken van de fysieke belasting.

Met een verdiepende RI&E fysieke belasting richt u zich specifiek op het in kaart brengen van de arbeidsrisico’s van fysiek belastend werk. Onze adviseurs ergonomie zijn zeer bedreven in het uitvoeren van een dergelijke RI&E.