Medische keuringenGezond werken

image
 • Medische keuringen

 • Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
 • Verplichte Intredekeuring (IK)
 • Vrijwillig Intrede-onderzoek
 • Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek Jongeren (AGOJ)
 • Arbospreekuur
 • Vervolgconsulten
 • Gericht Periodiek Onderzoek (GPO)

Elke werknemer in de bouw heeft eens in de zoveel tijd recht op een medische keuring bij een arbodienst. Dit maakt deel uit van het cao-pakket Preventiezorg, waarin voor alle werknemers het recht op vrijwillig onderzoek, advies en begeleiding is geregeld. Op welke leeftijd een werknemer recht heeft op een keuring is vastgelegd in de CAO.

Het organiseren van deze medische keuringen is een belangrijke taak van Arbouw. Voor de uitvoering van de keuringen heeft Arbouw met verschillende diensten een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Zo ook met onze samenwerkingspartner Regiopoortwachters.nl.

Als werkgever bent u verplicht uw werknemers in de gelegenheid te stellen een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. Werknemers zijn echter niet verplicht hier gebruik van te maken, ze mogen zelf weten of ze zich laten onderzoeken of niet.

Voor u en uw werknemers zijn er geen kosten verbonden aan de keuringen. Arbouw vergoedt de kosten op voorwaarde dat de keuring wordt uitgevoerd door een arbodienst waarmee Arbouw een samenwerkingsovereenkomst heeft. Uitzonderingen hierop zijn de aanstellingskeuring, daar moet u als werkgever zelf voor betalen en het Gericht Periodiek Onderzoek (GPO). Een GPO wordt alleen vergoed als het gelijktijdig met een PAGO plaatsvindt.

Aan de linkerzijde van deze pagina vindt u een overzicht van keuringen/onderzoeken die deel uit maken van het CAO-pakket preventiezorg en via Arbo Portaal Bouw kunnen worden uitgevoerd.

Volgens de CAO heeft iedere werknemer in de bouwnijverheid eens in de zoveel tijd recht op een PAGO.
Voor bijna alle werknemers geldt dat zij vanaf hun 16e jaar om de vier jaar gebruik kunnen maken van een PAGO (dus als zij 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 jaar zijn) en vanaf hun 40e jaar om de twee jaar (dus als zij 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 en 62 jaar zijn).
Voor het UTA-personeel geldt een andere regeling, zij kunnen vanaf hun 16e tot hun 52e jaar om de vier jaar gebruikmaken van een PAGO en vanaf hun 52e jaar om de twee jaar. De werknemer wordt door Regiopoortwachters.nl uitgenodigd voor het onderzoek. Vanaf 62 jaar ontvangt de werknemer geen uitnodiging meer, hij/zij kan desgewenst zelf een afspraak met Regiopoortwachters.nl maken.

 

Deze keuring is bedoeld voor mensen die voor het eerst in de bouw gaan werken of die langer dan drie jaar geen werkzaamheden in de bouw hebben uitgevoerd.
De keuring is alleen voor werknemers die regelmatig uitvoerend werk op de bouwplaats gaan verrichten of in een werkplaats gaan werken waarbij zij te maken krijgen met zwaar lichamelijk werk of werk dat gevaar voor anderen met zich meebrengt.
De werkgever meldt de werknemer voor een intredekeuring aan bij Regiopoortwachters.nl. Regiopoortwachters.nl nodigt de werknemer uit.

Dit onderzoek is bedoeld voor technisch en administratief personeel dat voor de eerste keer in de bouwnijverheid gaat werken. De werknemer kan hiervoor zelf een afspraak bij Regiopoortwachters.nl van zijn werkgever maken. U en de werknemer hoeven voor dit onderzoek niet te betalen. Tijdens het intrede-onderzoek kijkt de bedrijfsarts samen met de werknemer naar de gezondheid in relatie tot zijn werk.
Het voordeel hiervan is dat de gezondheidsgegevens vanaf het begin bekend zijn bij de bedrijfsarts, zodat de werknemer goed kan worden begeleid tijdens zijn verdere loopbaan. De precieze inhoud van het onderzoek is gelijk aan die van het PAGO.

Jongeren die voor het eerst in de bouw gaan werken, ondergaan in eerste instantie de verplichte intredekeuring.
Een jaar na deze keuring hebben jongeren jonger dan twintig jaar recht op het AGO-J. Regiopoortwachters.nl nodigt hen hiervoor uit.

Dit spreekuur is bedoeld voor de werknemer die vragen of klachten over zijn gezondheid heeft en denkt dat deze mogelijk verband houden met zijn werk. De werknemer neemt hiervoor zelf contact op met zijn arbodienst. De werknemer kan alleen gebruikmaken van het arbospreekuur als hij zich nog niet ziek heeft gemeld.

Indien de IK, het PAGO, het GPO of het arbospreekuur naar het oordeel van de bedrijfsarts daartoe aanleiding geeft, kan de werknemer gebruikmaken van een vervolgconsult.
Afhankelijk van het onderwerp waar het om gaat, is dat bijvoorbeeld een spreekuur bij de bedrijfsarts of een consult bij een arbeidshygiënist.

Als werknemers bepaalde risicovolle werkzaamheden verrichten, kunnen zij zich in aanvulling op het PAGO vaker medisch laten keuren. Dit wordt het Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) genoemd. Net als het PAGO is ook deze keuring geheel vrijwillig. Als u het GPO kunt laten samenvallen met het PAGO zijn er voor u als werkgever geen kosten aan verbonden. Bovendien bent u uw werknemer(s) geen extra dag kwijt. Als het GPO niet kan samenvallen met het PAGO dan zijn de kosten van het onderzoek voor uw rekening. U dient hierover zelf afspraken te maken met uw arbodienst. Voor de volgende risico's en beroepen is er een GPO:

 • Asbest (elke twee jaar)
 • Bodemsanering/verontreinigde grond (elk jaar)
 • Chemische industrie (elk jaar)
 • Machinisten van torenkraan, mobiele kraan of mobiele heistelling (elke twee jaar)
 • Natuursteen (zandsteen) (elk jaar)
 • Offshore* (elke twee jaar, vanaf 40 jaar jaarlijks)
 • Overdruk (elk jaar)
 • Perslucht (elke twee jaar, vanaf 50 jaar jaarlijks)

De bedrijfsarts voert een onderzoek uit gericht op de specifieke aspecten en risico's die bij deze werkzaamheden komen kijken. 

*GPO Offshore is niet van toepassing voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf.