AdviezenOverige adviezen

[module-403]

 • Overige adviezen

 • Opstellen/toetsen V&G-plan
 • Ondersteuning veiligheidsdeskundige
 • Werkplekinspecties
 • Ongevallenonderzoek
 • Werken in en/of met verontreinigde grond
 • Ergonomisch werkplekonderzoek

Er zijn ook adviesproducten die niet onder risico-analyse, blootstellingsmetingen of managementsystemen vallen. Een beperkt overzicht van deze overige adviezen wordt hier gegeven. 

U kunt er van uit gaan dat wij alle adviestrajecten die betrekking hebben op het onderwerp arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid kunnen oppakken.

 

Om de veiligheid en gezondheid van werknemers op een project te waarborgen, is het noodzakelijk dat er een goede samenwerking is tussen opdrachtgever, hoofd -en onderaannemers. Om deze gezamenlijke verantwoordelijkheid te borgen, verplicht het Arbobesluit opdrachtgevers en aannemers een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan) op te stellen.

Een V&G plan geeft inzicht in de risico’s die men op een project kan tegenkomen. Het dient te worden opgesteld als:

 • De geraamde duur van het project meer dan 30 werkdagen beslaat en op de bouwplaats op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijkertijd werken
 • Indien de geplande duur van het project meer dan 500 mandagen beslaat
 • Wanneer het een project betreft die bijzondere gevaren voor de werknemers met zich meebrengen zoals: werken in besloten ruimten, vallen van hoogte, verdrinking, blootstelling aan chemische en biologische stoffen, werkzaamheden nabij hoogspanningskabels etc.

Zowel in de voorbereidingsfase (ontwerp) als in de uitvoeringsfase moet dit plan opgesteld worden. Er dient tevens een coördinator aangesteld worden.

Arbo Portaal Bouw heeft middelbare- en hogere veiligheidskundigen in dienst die het V&G plan in de ontwerp- of uitvoeringsfase voor u kunnen opstellen. Ons doel is een praktische invulling te geven aan uw V&G-plan(nen). Onze kennis van de bouwnijverheid komt hierbij uitstekend van pas.

Tevens kunnen wij indien gewenst de V&G-coördinator leveren voor de ontwerp en of uitvoeringsfase.

 

De VCA-norm geeft aan dat VCA-gecertificeerde bedrijven aantoonbaar de beschikking moeten hebben over een veiligheidskundige. Dit kunt u realiseren met een contract voor veiligheidskundige ondersteuning voor minimaal 4 uur per jaar.

Ter invulling van de minimaal 4 uur veiligheidskundige ondersteuning hebben wij onderstaand enkele mogelijkheden van door ons te leveren diensten voor u geselecteerd:

 • Het opzetten van de verplichte voorlichting en onderricht
 • Het begeleiden bij het VCA-traject
 • Het invullen van een Toolbox meeting voor de bedrijven die een VCA-certificaat hebben
 • Het up-daten van de risico-inventarisatie en -evaluatie 
 • Het samenstellen van V&G-plannen
 • Het organiseren en begeleiden van een ontruimingsoefening
 • Het formuleren van arbobeleid
 • Het onderzoeken van de verzuimoorzaken bij bedrijven die een hoog ziekteverzuim hebben
 • Het opzetten van een ongevallenregister
 • Het analyseren van ongevallen
 • Het opstellen van veiligheidsvoorschriften en procedures
 • Het adviseren over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, welke moeten worden aangeschaft en hoe moeten ze worden gebruikt
 • Het formuleren van arboplannen- en verslagen

 

Als organisatie bent u verantwoordelijk voor de arbeidsveiligheid van uw personeel. Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet moet u zorgen voor goede voorlichting en onderricht, de juiste materialen en middelen ter beschikking stellen en ook toezicht houden. Ook als opdrachtgever heeft uw organisatie een wettelijke plicht en de maatschappelijke verantwoordelijkheid om veilig en gezond werken te bevorderen. 

De werkplekinspectie is een instrument om te checken of de gestelde regels voor veilig en gezond werken  voor uw eigen medewerkers en voor ingehuurde medewerkers en bedrijven worden nageleefd. Hiermee maakt u duidelijk, zowel intern als extern, dat veiligheid een serieuze zaak is binnen uw organisatie. Deze inspectie kunt u zelf uitvoeren, of u kunt ondersteuning aan een externe partij vragen. Hiermee voorkomt u bedrijfsblindheid of dat er geen tijd is voor de inspecties of dat deze vergeten worden. Uw organisatie beschikt na een werkplekinspectie over een schriftelijke rapportage, met een passend advies en eventueel noodzakelijke verbetermaatregelen m.b.t. de veiligheid op de werkplek van uw werknemers of aannemers. 

Met de opkomst van kwaliteit- en/of veiligheidszorgsystemen, zoals VCA en andere, zijn 

procedures en werkinstructies en training van personeel als borging van de kwaliteit, de veiligheid en de gezondheid van werknemers gemeengoed geworden. Om te kunnen monitoren of de procedures en werkinstructies in de praktijk ook worden nageleefd is regelmatig toezicht op de werkplek en interactie op de bevindingen beslist noodzakelijk om het gewenste veiligheidsniveau te bereiken en/of te handhaven. De werkplekinspectie vormt een goede aanvulling op de risico-inventarisatie en –evaluatie (=RI&E) en op een bestaand zorgsysteem en helpt organisaties incidenten en ongevallen te voorkomen, ook voor organisaties die nog geen zorgsysteem hebben.

Het doel van de werkplekinspectie is:

 • Bevorderen veiligheidsbewustzijn en naleven wettelijke verplichtingen.
 • Aantonen goed werkgeverschap/opdrachtgeverschap en verbeteren veiligheidsniveau. 
 • Arbeidsongevallen voorkomen; bedrijfsblindheid voorkomen door inschakelen onafhankelijke derde. 
 • Bij een arbeidsongeval kan zo aangetoond worden dat er aan de zorgplicht voldaan is. 

De adviseur van Arbo Portaal Bouw voert als onafhankelijke derde de inspectie uit. Dit gebeurt 

objectief, deskundig en volgens een vaste systematiek. Na afloop van de inspectie is er een gesprek 

met de opdrachtgever en volgt een schriftelijke rapportage met foto’s.

Tijdens een werkplekinspectie wordt er altijd aandacht besteed aan:

 • Preventiemiddelen 
 • Orde en netheid
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Werkplek
 • Arbeidsmiddelen 
 • Gevaarlijke stoffen
 • Gedrag en veiligheid

 

Om effectieve maatregelen te kunnen nemen, en zo herhaling van een bedrijfsongeval te voorkomen, is het noodzakelijk alle ongevallen systematisch te onderzoeken. Het onderzoek dat u door Arbo Portaal Bouw laat uitvoeren is er op gericht de omstandigheden en oorzaken te vinden die aan de voorgrond van het ongeval hebben gestaan.

Na het ongevallenonderzoek starten wij met de ongevallenanalyse. De ongevallenanalyse geeft inzicht in de directe en indirecte oorzaken (basisrisicofactoren) die aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van het ongeval. Op basis van de uitkomsten gaan wij samen met u verbetermaatregelen opstellen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Hierdoor wordt het onderzoek een leerproces voor alle betrokkenen en leggen we de focus op leren van een ongeval, en niet op het aanwijzen van een schuldige. Het is namelijk nooit de bedoeling om het slachtoffer van een ongeval aan te wijzen als de verantwoordelijke voor het ongeval. De ervaring uit vele ongevallenonderzoeken heeft geleerd dat het slachtoffer maar heel zelden primair verantwoordelijk is.

Wij kunnen voor u het ongevallenonderzoek en de ongevallenanalyse volledig uitvoeren. Wij gebruiken voor complexe ongevallen de Tripod-Beta methode. Voor minder complexe ongevallen gebruiken wij de root-cause methodiek.

Het is van groot belang dat een ongevallenonderzoek zo spoedig mogelijk na een ongeval opgestart wordt. Indien u een ongevallenonderzoek wilt starten, neem dan direct telefonisch contact met ons op.

Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water kan een gezondheidsrisico voor medewerkers en milieu opleveren. Daarom zijn deze werken volgens CROW132 aan strenge regels gebonden. Zo moet er tijdens het opstellen van het V&G-plan, tijdens de uitvoeringsfase en bij voorlichting en instructie een veiligheidskundige worden betrokken.

Veiligheidskundigen van Arbo Portaal Bouw zijn DLP (= Deskundig Leidinggevende Projecten) geschoold in het omgaan met projecten met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water en kunnen bij saneringstrajecten als deskundige worden ingezet:

 • bij het opstellen van het V&G-plan: controle/bepaling en vaststelling veiligheidsklassen, bepaling maatregelen en goedkeuring V&G-plan (voorgeschreven vanaf basisklasse);
 • tijdens de uitvoeringsfase (voorgeschreven vanaf 1T);
 • voor het houden van een startwerkinstructie (voorgeschreven vanaf 1T).

 

Uitval door houdings- en bewegingsklachten is in de bouwnijverheid de belangrijkste reden voor arbeidsgerelateerd verzuim.

Veel werknemers in de bouwnijverheid voeren namelijk lichamelijk zwaar werk uit. Onder lichamelijke belasting wordt verstaan:

 • Werkhouding: de lichamelijke houding van de werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werk; hoe staat of zit iemand.
 • Bewegingen die de werknemer maakt tijdens het uitvoeren van zijn werk.
 • Kracht die de werknemer moet zetten bij het uitvoeren van zijn werk, bijvoorbeeld tillen, dragen of het op een andere manier verplaatsen of ondersteunen van lasten

Wanneer het werk door fysieke overbelasting tot lichamelijke klachten leidt, kan de adviseur ergonomie adviseren hoe de situatie kan worden verbeterd.