AdviezenManagementsystemen

[module-403]

 • Managementsystemen

 • VCA (veiligheid)
 • ISO9001 (kwaliteit)
 • ISO14001 (milieu)
 • OHSAS18001 (arbo)

Arbo Portaal Bouw helpt u graag bij het opzetten, implementeren en onderhouden van diverse managementsystemen, ook als u al een managementsysteem heeft of uw bestaande managementsysteem wilt uitbreiden of aanpassen.

Denk hierbij aan:

 • Veiligheidszorgsysteem – VCA
 • Kwaliteitsmanagementsysteem – ISO 9001
 • Milieuzorgsysteem – ISO 14001
 • Arbozorgsysteem – Ohsas 18001

mangementsystemen

De VCA 2008/5.1 norm is een middel om aan te tonen dat een bedrijf aan bepaalde veiligheidseisen voldoet. De norm bestaat voor ongeveer 70% uit onderwerpen die ook in de Arbowet zijn vastgelegd. 

De VCA norm wordt gebruikt door bedrijven die door middel van een veiligheidszorgsysteem aan de Arbowet willen voldoen. Ook commerciële belangen spelen een rol (eis van opdrachtgever). Vaak zijn dit (aannemers)bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Dit zijn werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties.

Arbo Portaal Bouw heeft diverse specialisten in dienst die uw bedrijf op vele manieren kunnen ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw VCA-zorgsysteem.

Wij maken uw systeem op maat voor uw organisatie, wat op een zo praktisch mogelijke manier toe te passen is binnen uw bedrijf.

De VCA checklist kent drie certificatieniveaus:

 • VCA* : Gericht op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers. Er moet voldaan worden aan 24 verplichte vragen.
 • VCA**: Gericht op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur zoals onder andere VGM beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement. Er moet voldaan worden aan 33 verplichte vragen en minimaal 7 van de 14 aanvullende vragen.
 • VCA-Petrochemie: Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM structuur zoals onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement, alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie. Er moet voldaan worden aan 43 verplichte vragen en minimaal 2 van de 4 aanvullende vragen.

U kunt uw systeem laten certificeren door een onafhankelijke certificatie instelling. Arbo Portaal Bouw helpt u hierbij.

 

Bedrijven leveren goederen of diensten om te kunnen voldoen aan de vraag van hun klanten.

Uw klant verwacht een product of dienst met eigenschappen die voldoen aan de verwachtingen en de behoefte. De kwaliteitsnorm ISO 9001:2008 helpt om dit proces te optimaliseren. Als bedrijven hier aan kunnen voldoen vertaalt zich dat meestal in tevreden klanten. Een kwaliteitsmanagementsysteem stelt echter geen producteisen. Die worden bepaald door de klanten en kunnen worden vastgelegd in normen en wet- en/of regelgeving. De norm kan ook worden gebruikt door interne- en externe partijen, om te bepalen in hoeverre de organisatie in staat is te voldoen aan de eisen van de klant en aan wettelijke voorschriften.

Arbo Portaal Bouw heeft diverse specialisten in dienst die uw bedrijf op vele manieren kunnen ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw ISO-9001 managementsysteem. Wij maken uw systeem op maat voor uw organisatie, wat op een zo praktisch mogelijke manier toe te passen is binnen uw bedrijf.

Omdat de norm toepasbaar is op alle soorten bedrijven, is het noodzakelijk om vast te leggen welke bedrijfsactiviteiten onder het kwaliteitsmanagementsysteem vallen. Bij certificatie wordt dit ook vastgelegd op het certificaat. Arbo Portaal Bouw helpt u hierbij.

De kwaliteitsnorm ISO 9001:2008 kent een aantal elementen waaraan voldaan moet worden.

Het hoofdproces moet beschreven zijn, detaillering is afhankelijk van het kwaliteitssysteem.

Er moeten minimaal 6 procedures beschreven zijn:

 • Documentatie beheer
 • Kwaliteitsregistraties
 • Corrigerende maatregelen
 • Preventieve maatregelen
 • Interne audits
 • Beheersen van afwijkingen

De norm stelt echter geen eisen aan de vorm of de structuur van het systeem. Wel moet duidelijk een beleid, procesbeheersing en een verbetercyclus aanwezig zijn.

U kunt uw systeem laten certificeren door een onafhankelijke certificatie Instelling. Desgewenst helpt Arbo Portaal Bouw u hierbij.

 

De ISO 14001 norm specificeert eisen voor een milieuzorgsysteem. Een organisatie kan zo een beleid en doelstellingen formuleren, waarbij rekening wordt gehouden met informatie over belangrijke milieueffecten en eisen vanuit wet- en regelgeving. De norm heeft betrekking op de milieu aspecten die de organisatie kan beheersen en waarop zij invloed kan uitoefenen. De norm stelt geen criteria voor milieu prestaties vast.

De internationale norm is van toepassing op elke organisatie die:

 • Een milieuzorgsysteem wil implementeren, bijhouden en verbeteren
 • Zich ervan wil verzekeren dat zij het door haar vastgesteld milieubeleid naleeft
 • Dergelijke naleving aan anderen wil aantonen
 • Haar milieuzorgsysteem door een externe organisatie wil laten certificeren/registreren
 • Zelf de naleving van deze internationale norm wil vaststellen en daarvan een eigen verklaring wilt afleggen.

Alle eisen in deze internationale norm zijn bedoeld om onderdeel te zijn van elk willekeurig milieuzorgsysteem. De mate van toepassing zal afhangen van de factoren zoals het milieubeleid van de organisatie, de aard van de activiteiten en de omstandigheden waarin zij opereert.

Arbo Portaal Bouw heeft diverse specialisten in dienst die uw bedrijf op vele manieren kunnen ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw ISO-14001 zorgsysteem. Wij maken uw systeem op maat voor uw organisatie, wat op een zo praktisch mogelijke manier toe te passen is binnen uw bedrijf.

Een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001 moet de volgende elementen in zich hebben:

 • Milieuzorgsysteem vaststellen en bijhouden
 • Milieubeleid
 • Planning
 • Implementatie en uitvoering
 • Controle en corrigerende maatregelen
 • Beoordelen door de directie

De norm is algemeen gesteld en kan toegepast worden op alle soorten organisaties. Daarbij wordt steeds gekeken naar de in de branche van toepassing zijnde normen en wet- en regelgeving.

Deze elementen zorgen wel voor een proces van continue verbetering.

U kunt uw systeem laten certificeren door een onafhankelijke certificatie instelling. Arbo Portaal Bouw helpt u hierbij.

Het grootste kapitaalgoed van uw bedrijf zijn uw medewerkers. Hiermee bewust omgaan is van essentieel belang voor de organisatie, zeker in de tijd waarin de aansprakelijkheid voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerker steeds vaker bij de werkgever gelegd wordt. Arbozorgsystemen stellen de werkgever in staat de arbeidsomstandigheden te beheersen en continu aan te passen aan wijzigende omstandigheden. Hiervoor zijn verschillende normen in de omloop.

Steeds vaker worden arbozorgsystemen opgesteld volgens OHSAS 18001. 

Arbo Portaal Bouw heeft diverse specialisten in dienst die uw bedrijf op vele manieren kunnen ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van uw OHSAS 18001 zorgsysteem. Wij maken uw systeem op maat voor uw organisatie, wat op een zo praktisch mogelijke manier toe te passen is binnen uw bedrijf.

OHSAS 18001 dient de volgende doelen:

 • Ondersteunen van organisaties in het uitvoeren van arbobeleid
 • Promoten van “best practice” op arbo management gebied
 • Bruikbaar voor internationale organisaties om wereldwijd met eenzelfde arbomanagement-systeem te kunnen werken
 • Voorkomen van wildgroei van niet goed op elkaar afgestemde nationale en sector specifieke normen

Een arbozorgsysteem volgens OHSAS 18001 moet de volgende elementen in zich hebben:

 • Algemene eisen
 • Veiligheids- en gezondheidsbeleid
 • Planning
 • Implementatie en uitvoering
 • Toetsing en corrigerende maatregelen Management evaluatie

U kunt uw systeem laten certificeren door een onafhankelijke certificatie instelling. Arbo Portaal Bouw helpt u hierbij.