Het Arbobesluit afdeling Bouwproces verplicht de opdrachtgever in een aantal duidelijk omschreven gevallen een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) op te (laten) stellen. In de eerste plaats is een V&G-plan bedoeld om die risico’s te beschrijven, die in de ontwerpfase niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen. Maar het V&G-plan heeft meer functies, bijvoorbeeld bij het vastleggen van planning, samenwerking en overleg met de uitvoerende partijen tijdens de realisatie van het project.

Wie is verantwoordelijk voor het opstellen van het V&G-plan?
In de ontwerpfase is dat de coördinator ontwerpfase, onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De coördinator ontwerpfase kan, aan de hand van de risico-inventarisaties en -evaluaties, zelf een V&G-plan opstellen of kan dat door anderen laten doen. Deze verantwoordelijkheid loopt tot het werk is gegund.
Ook voor de uitvoeringsfase is een verplichting voor het aanstellen van een coördinator van kracht: de V&G coördinator uitvoeringsfase. Vanaf de gunning is de uitvoerende partij (de werkgever die aangewezen is om de coördinatie op zich te nemen) verantwoordelijk voor het actueel houden en aanvullen van het V&G-plan.

Doel van de cursus V&G coördinator uitvoeringsfase is theoretische en praktische kennis te verkrijgen over de taken die worden genoemd in het Arbobesluit Bouwproces:

 • coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast;
 • de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats;
 • de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coördineren;
 • de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;
 • ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier worden aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven.

De cursus is voor hen die als V&G coördinator uitvoeringsfase (gaan) werken. Er is een MBO werk- en denkniveau vereist.

De cursus wordt gegeven in 2 dagen, verspreid over 2 weken.

Onderwerpen die worden behandeld:

 • Wat is je ervaring met V&G-plannen?
 • Doel en nut van V&G-plannen
 • Van RI&E tot LMRA
 • Werken met en interpreteren van Arbowet- en regelgeving, o.a. arbocatalogus
 • De rol van het V&G-plan ontwerpfase
 • Introductie en bespreken toetsingsformulier V&G-plan ontwerpfase
 • Groepsgewijs bespreken van het V&G-plan ontwerpfase
 • Van V&G-plan ontwerpfase naar V&G-plan uitvoeringsfase
 • Samenstellen van een (concept)projectgericht V&G-plan uitvoeringsfase
 • Oefenen in het opstellen van een RI&E gedeelte V&G-plan uitvoeringsfase
 • Opstellen en beoordelen van V&G -deelplannen
 • Oefenen in het beoordelen van V&G-deelplannen
 • Integreren van deelplannen het V&G-plan uitvoeringsfase
 • Werken met het V&G-plan in de bouwpraktijk
 • Van statisch naar dynamisch V&G-plan
 • Taken en verantwoordelijkheden bij realisatie van het V&G-plan uitvoeringsfase
 • Wat te doen bij geconstateerde afwijkingen in de uitvoering?
 • De rol van de TRA bij het V&G-plan uitvoeringsfase
 • Oefenen in het opstellen van een TRA
 • V&G-dossier overdragen aan de opdrachtgever

Ten behoeve van het uitvoeren van een opdracht is gewenst dat de deelnemer een smartphone of tablet meeneemt naar de cursus.

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van diverse informatiematerialen. Deze worden na de cursus digitaal ter beschikking gesteld aan de deelnemer.