Biedt u uw werknemers periodiek een medische keuring aan (PMO)?

Onderstaand nieuwsartikel benadrukt eens te meer dat het van belang is om de Arbowet in acht te nemen. Artikel 18 van de Arbowet geeft aan dat werkgevers hun werknemers verplicht periodiek een medische keuring (PMO) moeten aanbieden.

Artikel 18 arbeidsgezondheidskundig onderzoek van de arbeidsomstandighedenwet
De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

Boete voor de baas bij overtreding

Boetes bij overtredingen worden meestal uitgedeeld aan het bedrijf. Maar wat als de leidinggevende het verkeerde gedrag willens en wetens liet doorgaan? Dan kan hij ook op persoonlijke titel een boete verwachten.

 

De afgelopen twee jaar heeft de Inspectie SZW 25 maal leidinggevenden beboet. De Inspectie kan dit doen als ze kan aantonen dat de leidinggevende verantwoordelijk was of een belangrijke rol heeft gespeeld bij het begaan van een overtreding binnen het bedrijf. Er moet sprake zijn van persoonlijk verwijtbaar handelen van de feitelijk leidinggevende. Verder moet uit onderzoek blijken dat de hij kennis had van de overtreding , hierover zeggenschap heeft gehad en maatregelen ter voorkoming van deze overtreding achterwege heeft gelaten of de overtreding heeft laten voortduren.

Boete

In deze gevallen krijgt dus niet alleen het bedrijf een boete, maar de baas zelf ook. Het boetebedrag kan aardig oplopen, want de boete voor de leidinggevende is in principe de helft van wat het bedrijf krijgt opgelegd. Het hoogste boetebedrag dat tot op heden is opgelegd bedraagt 68.000 euro. In totaal is ruim 433.000 euro aan boetes opgelegd. De Inspectie heeft besloten om door te gaan met het beboeten van leidinggevenden.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW is op 1 januari 2012 voortgekomen uit een samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst van het ministerie van SZW. De Inspectie richt zich op handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet. Naast de handhaving van de Arbowetgeving is de inspectie ook belast met de handhaving van enkele andere wetten op het gebied van de arbeidsbescherming.